Bloeiende school

Je zou kunnen zeggen dat alle scholen min of meer hetzelfde zijn. Immers, vanuit de wet is bepaald aan welke voorwaarden het basisonderwijs moet voldoen. Ook schoolbesturen hebben kaders waarbinnen scholen hun onderwijs kunnen inrichten. Niets is minder waar, want elke school heeft een eigen ziel. OBS Lyts Libben laat in dit artikel - dat eerder verscheen op de website van Elan Onderwijsgroep - zien dat je binnen de vastgestelde kaders genoeg bewegingsvrijheid hebt om je eigen identiteit vorm te geven. “Op onze school maakt het uit wie je bent, wat je wilt en waar je voor staat. Je wordt er gehoord, gezien en geaccepteerd. Dat geldt voor leerlingen, ouders en leerkrachten.”

In het hart van het Noord-Friese kassengebied - net boven Leeuwarden - ligt het dorp Berlikum. Een vergelijking tussen onderwijs en tuinbouw - die alom aanwezig is rondom Berlikum - ligt voor de hand. Immers, zowel in het onderwijs als in de tuinbouw gaat het om ‘het zaadje’ dat je plant. Een zaadje wat je daarna water geeft, in het zonlicht zet, de juiste aandacht geeft en goed verzorgt zodat bepaalde unieke eigenschappen tot ontwikkeling komen. Het resultaat is dat het gaat groeien en bloeien. We maken kennis met Janneke Grijpma, directeur van OBS Lyts Libben, die deze vergelijking dagelijks met haar team in de praktijk brengt zodat ieder kind groeit en tot bloei komt. We laten haar graag aan het woord.

Bloei door aandacht

“Alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik vind het belangrijk dat je kinderen die aandacht geeft die ze nodig hebben om te kunnen groeien en bloeien. Want wat is er mooier dan wanneer een kind tot bloei komt. Op OBS Lyts Libben volgen we onze kinderen heel zorgvuldig in hun ontwikkeling, waardoor we weten wat een kind nodig heeft. Geen kind is gelijk en de ontwikkeling verloopt niet in een rechte lijn.

Ik heb er altijd veel vertrouwen in dat een kind daar komt waar het moet komen. Ieder kind volgt daarin zijn eigen ontwikkeling en leerkrachten de directeur helpen hen daarbij. Dat maakt voor mij het werken met kinderen zo bijzonder en speciaal. Het besef dat jij als leerkracht en als directeur echt het verschil kunt maken voor een kind. Als een kind op onze school iets extra’s nodig heeft, zetten we hierop in door het kind te begeleiden en sterker te maken. Daarbij stimuleren we de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en een positieve leerhouding zodat kinderen zelfstandig en zelfredzaam worden. Zo leert een kind te vertrouwen op zichzelf.”

Bloei door passend aanbod

“De leerkrachten brengen veel variatie aan in het dagelijks aanbod van lessen. Dat maakt leren leuk. Kinderen leren makkelijker als je als leerkracht aansluiting zoekt bij hun talenten. We werken op OBS Lyts Libben met moderne methodes en stemmen het aanbod af op wat kinderen nodig hebben. Hierin zijn we flexibel en gaan we altijd op zoek naar hoe het nog beter kan. Kinderen die nog moeite met de lesstof hebben, krijgen extra instructie en opdrachten.

Als we constateren dat kinderen meer uitdaging nodig hebben, bieden we verbreding en verdieping van de lesstof aan via Levelwerk. Ik vind het belangrijk dat we werken aan de executieve vaardigheden omdat kinderen daar hun hele verdere leven profijt van hebben. Verder is er ieder jaar ook een écht leuk aanbod voor alle kinderen waarin sport, creatieve vakken, muziek en culturele activiteiten centraal staan met als doel kinderen ook op dit vlak te laten groeien en bloeien.”

Bloei door visie

“Ik ben erg tevreden over de periode van thuisonderwijs als gevolg van de coronacrisis. Dit hebben we als team met een passend aanbod kunnen inrichten. We hebben steeds goed over alles nagedacht. Dat maakte dat we de goede dingen deden en dat we de dingen goed deden. Een heel bijzonder en waardevol proces. Vanuit onze visie op digitale leermiddelen kreeg het lesgeven via Teams al snel de juiste vorm. En omdat de behoeften van de kinderen goed in beeld waren, konden we als team snel de juiste keuzes maken voor de inrichting van het thuisonderwijs. Dit was een sterk staaltje teamwork. De focus lag op de doorgaande lijn in de basisvakken taal, rekenen en lezen.

Door de juiste focus en het inzetten op de cruciale leerdoelen, zijn er weinig tot geen achterstanden ontstaan. Vanaf 11 mei gingen alle kinderen dagelijks een aantal uren naar school. Daarmee ontlasten we onze ouders van het thuisonderwijs. Zij hebben het thuisonderwijs overigens fantastisch opgepakt. Vandaar dat ik een oproep in de nieuwsbrief heb gedaan voor ouders, die nadenken over een carrière switch richting het onderwijs, om contact met me op te nemen. En ik kreeg respons. Super leuk! Zoals het nu staat, gaan we vanaf 8 juni weer de reguliere lestijden volgen op school. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook de overgang, zowel voor de kinderen, ouders en leerkrachten, soepel gaat verlopen.”

Bloei door samenwerking

“We vinden het belangrijk dat kinderen goed leren samenwerken. In de dagelijkse lessen werken kinderen regelmatig aan samenwerkingsopdrachten waar ze van en met elkaar  leren. Hierin spelen 21e eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en creatief en kritisch denken een belangrijke rol. Kinderen die samen werken en leren, ontwikkelen inzichten en skills die in de maatschappij van groot belang zijn om later als ze groot zijn ook te kunnen groeien en bloeien.”

Samenwerken met onze ouders is een succesfactor op OBS Lyts Libben. De pedagogische driehoek, waarin het kind, de ouders en de leerkracht centraal staan, zorgt ervoor dat dit goed verloopt. Ons contact met ouders is plezierig en laagdrempelig. Tijdens het schooljaar spreken ouders en leerkrachten elkaar regelmatig tijdens oudercontactmoment maar tussentijds zijn er ook altijd momenten van contact. We hebben een actieve medezeggenschapsraad en een bloeiende oudervereniging, die altijd hele leuke activiteiten organiseert.”

Gloeien van trots

“Ik ben trots en dankbaar dat ik directeur mag zijn van deze prachtige school. Ik ben trots op de fantastische en lieve kinderen die onze school bezoeken. Ik ben ook trots op onze leuke ouders en ben hen dankbaar dat zij iedere dag hun fantastische en lieve kinderen aan ons toevertrouwen. Trots ben ik ook op het geweldige team van OBS Lyts Libben. Samen, met alle kinderen, ouders en het team, zorgen we ervoor dat het zo goed gaat op school en dat iedereen zich thuis voelt. OBS Lyts Libben is een school die volop in bloei staat!”